Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis oraz zasady dotyczące plików "cookies".

 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Marzena Gala z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Reguły 7/11.

 1. Ochrona danych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowałam wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontroluję ich wykonywanie i stale sprawdzam ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

Podejmuję techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

 1. Cel przetwarzania

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Dane osobowe, które przetwarzam, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu obsługi kontaktu informacyjnego. Ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu.

 1. Zakres danych

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 2. b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 3. Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Twoje dane mogą być ujawnione tylko w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa lub w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi.

 1. Twoje prawa

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 1. Zmiany

Zastrzegam sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 1. Wątpliwości

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jestem do dyspozycji - dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 1. Hiperłącza w serwisie

Serwis zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Nie mam kontroli i nie ponoszę odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

 1. Pliki "cookies"

Serwis korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używam zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek w serwisie.

Używam Google Analytics i Adwords w serwisie, aby:

 • rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza Serwis,
 • analizować korzystanie z Serwisu
 • zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo Serwisu.

Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji Serwisu. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie w Serwisie.

Następujące rodzaje danych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane: informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny, informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie.